O

ABCDEFG – H – ILMNOPQRSTUVZ 

 

Occhettu, m – asola.

Ogghiu, m – olio.

Oggiallannu, avv – l’anno scorso.

Ommara, f – vomere.

Opira, f – chiasso.

Oriu, m – orzo.

Orivu, orvu, agg – cieco.

Orru,  m – orlo, estremità.

Ossupizziddu, m – malleolo.

Ottuviru, m – ottobre.

 

 ABCDEFG – H – ILMNOPQRSTUVZ